Proces změny dodavatele pro Vás neznamená žádnou zátěž

 

Zajistíme pro Vás zdarma a jednoduše celý proces změny dodavatele, který se skládá ze tří základních kroků:

  1. Uzavření smlouvy se společností Energie2, a.s.
  2. Ukončení smlouvy u Vašeho stávajícího dodavatele a informování distributora o prováděné změně.
  3. Zahájení dodávek energií ze strany Energie2, a.s. do Vašich odběrných míst po uplynutí výpovědní lhůty u Vašeho stávajícího dodavatele.

Obvyklá výpovědní doba u smluv uzavřených na dobu neurčitou činí 3 měsíce, v případě smluv na dobu určitou se podává výpověď k datu uplynutí doby platnosti smlouvy, a to ve lhůtě stanovené Vaším dodavatelem.

 

Distribuční sazby pro domácnosti

Výše spotřeby i následná úspora se odvíjí od toho, jakou máte distribuční sazbu. Distribuční sazba je určena podle toho, na co a jak elektřinu využíváte – na občasné svícení, nebo i na vytápění?

D01d

Jednotarifní produkt D01d je určen pro odběrná místa, která nemají elektrické vytápění ani elektrický ohřev vody. Sazba D01d je vhodná pro odběrná místa s nižší spotřebou elektřiny (např. garáže, chaty). Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Připojením nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobnyna sazbu D02d. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3×63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3×63 A.

D02d

Jednotarifní produkt D02d je určen pro odběrná místa, která nemají elektrické vytápění ani elektrický ohřev vody. Sazba D02d je vhodná pro odběrná místa, jejichž spotřeba elektřiny je vyšší (např. rodinné domy, chaty), pro odběrná místa s běžnými elektrickými spotřebiči.

D25d a D26d

Dvoutarifní produkt D25d je vhodný zejména pro odběrná místa s elektrickými akumulačními spotřebiči s nižší spotřebou elektřiny. Pásmo NT je minimálně 8 hodin denně. Dobu platnosti VT a NT určuje příslušný provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS). Dvoutarifní produkt D26d je vhodný zejména pro odběrná místa s pevně instalovanými elektrickými akumulačními nebo hybridními spotřebiči na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, kde se elektřina využívá i na vaření. Hybridním spotřebičem se rozumí spotřebič, který má akumulační i přímotopné bloky, přičemž pro oba bloky platí stejné časové pásmo vysokého tarifu a pásmo NT. Pásmo NT se poskytuje minimálně 8 hodin denně s blokováním akumulačních elektrických spotřebičů v době pásma VT.

D27d

Dvoutarifní produkt D27d je určen pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

D35d

Dvoutarifní produkt D35d je vhodný zejména pro odběrná místa s pevně instalovanými elektrickými akumulačními nebo hybridními spotřebiči na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, kde se elektřina využívá i na vaření. Hybridním spotřebičem se rozumí spotřebič, který má akumulační i přímotopné bloky, přičemž pro oba bloky platí stejné časové pásmo vysokého tarifu a pásmo NT. Pásmo NT se poskytuje minimálně 16 hodin denně s blokováním akumulačních elektrických spotřebičů v době pásma VT. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

D45d

Dvoutarifní produkt D45d je určen pro odběrná místa s elektrickým přímotopným vytápěním. Podmínkou pro přidělení sazby MAX plus je přiřazení distribuční sazby D45d. Dobu platnosti VT a NT určuje příslušný provozovatel distribuční soustavy. Doba platnosti NT je minimálně 20 hodin denně s blokováním přímotopných elektrických spotřebičů v době VT. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

D56d

Dvoutarifní produkt  D56d je pro odběrná místa pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1.4. 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

D57d

Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Časové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit. Maximální souvislá délka platnosti VT je jedna hodina. V odběrném místě musí být řádně nainstaloványa používány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo systém vytápění s tepelným čerpadlem.

D61d

Dvoutarifní produkt  D61d je produkt vhodný pro rekreační objekty využívané v době víkendu. Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKU SILOVÉ ELEKTŘINY