Změna rezervované kapacity

Co je maximální rezervovaná kapacita?

Maximální rezervovaná kapacita na úrovni VVN a VN je hodnota ¼ hodinového el. výkonu dohodnutého ve smlouvě o připojení do distribuční soustavy (jednorázový poplatek za požadované množství el. výkonu ve smyslu uzavřené smlouvy o připojení do distribuční soustavy). Smluvně dojednanou maximální rezervovanou kapacitu příslušný provozovatel distribuční soustavy garantuje pro odběratele na konkrétním odběrném místě, které je napojené na napěťovou hladinu VVN nebo VN. Do této hodnoty maximální rezervované kapacity (včetně) si odběratel může podobu trvání smluvního období měnit hodnotu rezervované kapacity.

Co je rezervovaná kapacita?

Rezervovaná měsíční, čtvrtletní nebo roční kapacita na napěťové úrovní VVN a VN je ¼ hodinový výkon, který se zabezpečuje pro odběratele oboustranně potvrzenou smlouvou o distribuci elektřiny resp. Smlouvou o sdružené dodávce elektřiny. Její hodnota je uvedena v Příloze smlouvy o sdružené dodávce elektřiny. Tarif za rezervovanou kapacitu se účtuje měsíčně. Rezervovaná kapacita se účtuje měsíčně. V případě překročení hodnoty rezervované kapacity odběratelem dodavatel účtuje poplatek za její překročení ve smyslu aktuálního rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Od smluvně dohodnuté hodnoty rezervované kapacity se odvíjí měsíční tarif za rezervovanou kapacituv Kč/MWh. Hodnotu rezervované kapacity je možné v průběhu kalendářního roku zvýšit do úrovně Maximální rezervované kapacity dohodnuté ve smlouvě o připojení.

Změna rezervované kapacity

Odběratelel ektrické energie může požádat o změnu rezervovaného kapacity písemnou žádostí zaslanou e-mailem na info@energie2.cz.

Žádost o změnu rezervované kapacity Žádost o změnu rezervované kapacity
Soubor ke stažení

Tarify rezervované kapacity VVN

Odberateľ napájaný zo siete VVN dojednáva pre dotknuté odberné miesto hodnotu ročnej rezervovanej kapacity. Počas kalendárneho roka môže odberateľ dojednať dodatočne hodnoty štvrťročnej, alebo mesačnej rezervovanej kapacity v kombinácii so zmluvnou ročnou rezervovanou kapacitou. Hodnotu ročnej rezervovanej kapacity nie je počas prebiehajúceho kalendárneho roka možné zmeniť. Hodnotu štvrťročnej rezervovanej kapacity je možné zmeniť len pre nasledujúci kalendárny štvrťrok. Zmluvne odsúhlasené hodnoty štvrťročnej rezervovanej kapacity nie je možné nahradiť hodnotami mesačnej rezervovanej kapacity. Hodnotu mesačnej rezervovanej kapacity je možné zmeniť len pre nasledujúci kalendárny mesiac.

Tarify rezervované kapacity VN

Měsíční rezervovaná kapacita se sjednává na jeden kalendářní měsíc a může mít pro každý měsíc jinou hodnotu. Čtvrtletní rezervovaná kapacita se sjednává na kvartály kalendářního roku, roční rezervovaná kapacita se dojednává pouze od 1. kalendářního měsíce roku (leden) pro existující odběratele (takové odběratele, kteří mají platnou a účinnou smlouvu o distribuci elektřiny resp.smlouvu o sdružené dodávce elektřiny). Platnost roční rezervované kapacity je do konce kalendářního roku (12 měsíců). Odběratel připojený ze sítě VN může po dobu kalendářního roku pro dotčené odběrné místo změnit typ rezervované kapacity z roční na čtvrtletní nebo na měsíční a ze čtvrtletní na měsíční, přičemž v průběhu roku nejsou povoleny zpětné změny typu rezervované kapacity ze čtvrtletní na roční nebo z měsíční na čtvrtletní nebo roční. Měsíční tarify za roční, čtvrtletní a měsíční rezervovanou kapacitu jsou uvedené v aktuálním rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Pro „nově vzniklé odběratele“ tj. takové odběratele, kteří uzavřou smlouvu o distribuci elektřiny resp. Smlouvu o dodávce a distribuci elektřiny v průběhu kalendářního roku, platí individuální pravidla při dojednávání rezervované kapacity. V takových případech kontaktujte Vaši kontaktní osobu uvedenou na faktuře.